< Poetika >

درباره ی بوطیقا و درباره ی بوطیقا

چون رفتاری که با خیش خراب کنند (ملاقات شولگی پادشاه با ابوالهول)

من شولگی ام       بپرس ابوالهول      چون بگذرم از شوش ویران تو                          فاتح الفتوح چهارگوشه ام به تمامی زنهار تا تحریفم نکنند کاتب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 70 بازدید

در جای موسطه: سیزده برگ از روزنامه ی خاطرات آدم فضایی

   1   لنگه کفشی که باهاش از دیوار پریده بودی داخل را یادگاری نگه داشته ام در انباری خودم دارم بالا و پایین می کنم از پله ها   درست نمی دانم لنگکفش کهنه ات به تخیل هام ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 37 بازدید
اسفند 93
3 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
10 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
2 پست
آذر 84
1 پست
تیر 84
2 پست
اسفند 83
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
10 پست
تیر 83
7 پست
خرداد 83
6 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
3 پست
خرداد 82
3 پست
اسفند 81
3 پست
بهمن 81
5 پست
دی 81
4 پست
آذر 81
5 پست